ZpětÚvodAktuality Při výměně nemovitosti je možné použít směnnou smlouvu

Při výměně nemovitosti je možné použít směnnou smlouvu

11.12.2020 14:19

Podstata směny je podobná jako při koupi. Na rozdíl od koupě však protihodnotu obchodu nepředstavují peníze, ale nějaká jiná věc. Zjednodušeně řečeno, jedná se o výměnu věci za věc jinou. Směnný obchod se také nazývá barterovým.

Co lze směnit
Předmět směnné smlouvy může představovat jakákoliv věc ve smyslu, který tomuto pojmu přikládá občanský zákoník. Směněna tak může být movitá i nemovitá věc, ale rovněž právo. Předmětem směny mohou být auta, pozemky, bytové jednotky, ale rovněž reklamní či jiné služby.

Náležitosti směnné smlouvy
Na směnnou smlouvu se používají podobná ustanovení jako na kupní smlouvu. Rozdíl je v tom, že ve směnné smlouvě jsou obě strany zároveň stranou prodávající i kupující, protože jednu věc dávají a druhou přijímají. Příkladem může být vzájemná výměna louky v rámci scelení pozemků vlastníků. Pokud je hodnota pozemku stejná, bude realizována pouze směna. Pokud by hodnota pozemků byla rozdílná, bude rozdíl doplacen jednou ze smluvních stran penězi.

Směnná smlouva by měla obsahovat mimo údajů smluvních stran důkladnou identifikaci směňovaných věcí a vyjádření vůle smluvních stran převést k těmto věcem vlastnické právo. Vhodné je rovněž smluvně upravit způsob a postup při vzájemném předání věcí, například i otázku, komu a do které doby náleží plody a užitky ze směňované věci (kdo bude například česat ovoce v sadu, který je směněn za louku). Protože v případě směny nemovité věci se vlastnické právo nabývá až v momentě zápisu do katastru nemovitostí.

Jak směnnou smlouvu uzavřít
Podle občanského zákoníku není nutné uzavírat směnnou smlouvu na věc písemně. Pokud se jedná o výměnu věci, která nemá vysokou hodnotu a nelze očekávat případné budoucí komplikace, lze to akceptovat. V případě směny věcí vyšší hodnoty se písemná smlouva doporučuje.

Pro směnu nemovitostí je zákonem písemná forma vyžadována. Může ji sepsat notář ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Smlouvu ale může sepsat i advokát, právník nebo realitní makléř. Zásadně se nedoporučuje používat vzory z internetu. Pokud přece jen bude chtít někdo ušetřit, je třeba alespoň smlouvu nechat odborníkem zkontrolovat. Vzory jsou totiž obecné a nikdy nemohou obsahovat specifikaci konkrétní směny.

Je třeba mít cenový odhad předmětu směny?
Specifikace ceny ve směnné smlouvě nebývá. I když mohou mít třeba předměty směny rozdílné hodnoty v penězích, může pro někoho být důležitější hodnota jiná – subjektivní. Například dva směňované pozemky o nestejné velikosti mohou mít pro ty, kteří je směňují, subjektivní hodnotu v tom, že je připojí k jinému svému pozemku, nebo mají výhodnější přístupovou cestu či jinou vlastnost, která je pro ně důležitá. Směnnou smlouvu upravuje občanský zákoník v § 2184 až § 2188.


Rychlé hledání

Rychlý kontakt

Michal Němeček,
Němeček-Reality.cz


Tel.: +420 777 564 916
E-mail:info@nemecek-reality.cz

Kontaktní formulář

Aktuality

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí zůstane zachováno

30. 06. 2021
Jako ryze technické opatření pro omezení robotických dotazů bude obnoveno využívání tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA. Uživatelé, kterým tento test (běžně užívaný i v jiných aplikacích) nevyhovuje, mohou využít přihlášení elektronickou identitou, která je základním způsobem identifikace občanů při přístupu ke službám eGovernmentu.

Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou?

30. 06. 2021
Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky, katastrálního území, hranicí vlastnickou, či hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, případně hranicí jiného práva. Parcelou je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Archiv aktualit